darmowe liczniki

K10 SEP o. Wrocławski - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 10 we Wrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozpoczynamy nabór na KURS SEP do 1 kV dla
uczniów i absolwentów
- planowany termin realizacji marzec 2017r

Warunkiem uruchomienia kursu jest utworzenie grupy około 20 osób.
Ceny
za kurs podana w gablocie przy sali 32 i na półpiętrze  - 32 godziny lekcyjne /8 zajęć po 3 godziny zegarowe (- 4 lekcyjne -) w środy od godziny 16.00 do 19.00 /
Kurs SEP do 1 kV przewidziany jest dla uczniów pełnoletnich i absolwentów naszej Szkoły.
Oferta promocyjna - patrz porównanie -
SEP Wrocław

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 200,00 zł.
/cena w 2017 r - Ustawowa - jednolita w całej Polsce/

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)


Zarząd Koła 10                             22.01.2017r.
--------------------------------------------------------------------------------

Skupiamy się na najważniejszych zagadnieniach, przygotowując Uczestników do Egzaminu Państwowego w celu zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu.

Wymagania stawiane kandydatom:
- pełnoletność
- wykształcenie minimum podstawowe
- uczestnik kursu nie musi posiadać wykształcenia elektrycznego


Program szkolenia dopasowywany jest do umiejętności i wiedzy osób uczestniczących w szkoleniu. Szkolenie kończy się Egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Egzaminatorów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Szkolenie prowadzone jest przez wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę związaną z elektryką oraz uprawnienia pedagogiczne.


najczęściej zadawane pytaniaPrzy jakich pracach wymagane są kwalifikacje w zakresie obsługi, urządzeń, sieci i instalacji?

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr.ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) -Zgodnie z art. 54 ust. 1a pr.ener. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsługi oraz urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
Przepis § 5 r.k.e. wskazuje osoby, które dopuszcza się do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 5 ust. 2 r.k.e. prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności: mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi; związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji; związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów; niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu; niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e.
W grupie 1  wniosek elektryczny są urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia: prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; urządzenie elektrotermiczne; urządzenia do elektrolizy; sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; elektryczna sieć trakcyjna; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

         -----------------------------------

NABÓR TRWA - zapraszamy chętnych - szczegóły poniżej


Zapraszamy na        https://www.facebook.com/sepk10.wroclaw

____________________________________________________

Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zawiadamia o terminarzu spotkań w roku kalendzrzowym 2016

  • 28 styczeń 2016 r.

  • 24 marzec 2016 r.

  • 19 maj 2016 r.

  • 29wrzesień 2016 r.

  • 24 listopad 2016 r.

zawsze o godz. 16.30 w sali 208 budynek NOT we Wrocławiu, ul Piłsudskiego 74
Przewodniczący Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Jerzy Chorąży

_____________________________________________________
Rozstrzygnięty został Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP 2014 rok (za 2013 rok).

Nasze Koło 10 zdobyło 1 miejscce w Polsce i proporzec przechodni  -
Grupa „A” (koła do 30 członków) w Konkursie o tytuł najaktywniejszego koła SEP za 2013 rok.
Uroczyste wręczenie proporca, nagródy i dyplomu konkursu przez prezesa SEP nastąpiło w dniu 12 czerwca 2014 roku podczas uroczystości centralnych Międzynarodowego Dnia Elektryki 2014 w Krakowie.
Z okazji 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP kolega Kowalski w imieniu Koła nr 10 wręczył list gratulacyjny na ręce kolegi Prezesa Strzałki

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynilio się do sukcesu Koła
Zarząd Koła 10


BEZPŁATNY INTERNET co najmniej do grudnia 2017 r
brak limitu pobierania danych !
BDI to mobilny dostęp do internetu umożliwiający połączenie z siecią za pośrednictwem urządzeń mobilnych, który świadczony jest w technologii HSPA+ (900 MHz) lub LTE (2600 MHz).


KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA


Strona ZS NR2

Strona Lidera Koła 10

SEP Oddział Wrocławski

Koło SEP nr 10 powstało w listopadzie 2010 w celu szerzenia edukacji elektrycznej, popularyzacji norm dla uczniów i nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Uczniowie z inicjatywy członków koła -   nauczycieli -   brali udział w konkursach i olimpiadach.

Zakresem działalności SEP obejmuje szeroko rozumianą mechatronikę (elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.


"Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej."
                                       Fragmetnt Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich


W Zespole Szkół NR 2 kształcimy w zawodzie technik mechatronik i monter mechatronik.  
Nasuwa się pytanie co to jest mechatronika?  
Zgodnie z definicją z wikipedii to:  
Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych".  

Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:  
                  -układów sterowania pojazdami  
                  -nowoczesnych zabawek  
                  -zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej  
                  -urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych  
                  -obrabiarek sterowanych numerycznie  
                  -aparatury medycznej  
                  -mikrosystemów  
                  -narzędzi do pomiarów w zakresie nano.
Zadaniem mechatronika nie jest naprawa konkretnego elementu mechanicznego bądź elektrycznego, lecz jego zdiagnozowanie oraz jak najszybsza wymiana i regulacja.   
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego