Koło SEP nr 10
przy Zespole  Szkół nr 2
Przejdź do treści

Menu główne:

Kurs do 1 kV

Informacja dla uczniów i absolwentów
Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 89 z dnia 21 czerwca maja 2003 poz. 828).
Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne" (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348). i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym " Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym

Uprawnienia ELEKTRYCZNE  w zakresie eksploatacji
Grupa 1. Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające , przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci (zakres kursu -  dotyczy punktów 2 i 10 )

przy których eksplatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji E1 do 1 kV:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji    wymienionych w pkt. 1 – 9
W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego